Štenci

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ucitavanje u toku...

O nama razdv

Azil Odlukom skupštine Opštine Herceg Novi broj 01-3/67-09 od 27.avgusta 2009.g. donijeta je odluka o osnivanju skloništa za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa na lokaciji Dizdarica, Opština Herceg Novi .

Neposredno prije donošenja odluke o osnivanju skloništa, veterinarska uprava Crne Gore, svojim rješenjem broj 323/09-0302-1698-2 od 28.07.2009.g. definisala je da objekat i kompleks Dizdarica ,ispunjava vetrerinarsko-sanitarne uslove za obavljanje djelatnosti privremenog ili trajnog smještanja pronađenih /napuštenih i izgubljenih / životinja na daljnju brigu i moguće udomljavanje.

Objekat Dizdarica je bivši vojni kompleks zakupljen od strane javnog preduzeća „Čistoća“ Herceg Novi od tadašnjeg Ministarstva Odbrane Vojske Srbije i Crne Gore 2005.g. .Objekat je potpuno renoviran i prilagođen namjeni skloništa za napuštene i izgubljene pse tako da u svom sastavu ima :

• Prostorije za boravak zaposlenih sa kuhinjom i dvije prostorije za boravak

• Objekat sanitarno-higijenske namjene sa 2 WC-a, 2 kupatila i prostorom za higijenu

• Objekat A sa 20 pojedinačnih boksova za odrasle jedinke

• Objekat B sa 5 grupnih boksova za gravidne ženke i mladunčad

• 6 izolacionih boksova za smještaj pasa koji nisu veterinarski obrađeni trijažom, kao i za pse na posmatranju

• Ograđeni prostor - Dvorište za boravak pasa uz objekat A

• Ograđeni prostor - Dvorište za boravak pasa uz izolacione boksove

• Prostoriju za veterinarske preglede i intervencije

• Prostor -kontejner za veterinarsko-medicinski otpad

• Vodovodni ,nezavistan sistem sa bazenom od 200m3 i hidroforskim postrojenjem

• Kanalizacioni sistem sa zbirnim jamama za otpadne vode i fekalije

• Magacinski prostor za smještaj opreme i ogrijevnog drveta

• Magacinski prostor za smještaj hrane u frižidere i zamrzivače

• Natkriveni prostor sa poljskom kuhinjom za pripremu obroka hrane

• Kuhinjsko-trpezarijski blok za 10 ljudi

• Prostoriju za kancelariju skloništa .

Uzimajući u obzir da u sklopu dogovorenih poslova nije bilo potrebno planirati građevinske zahvate osim dogradnje jedne krovne konstrukcije i opremanja skloništa, predviđena je investiciona vrijednost radova do 10.000,oo eura koja je po završetku radova iznosila 12.060,oo eura. Ukupna investiciona vrijednost opreme skloništa sa vozilom, iznosila je još 11.000,oo eura , što ukupno čini troškove od 23.060.oo eura.

Sve radove na skloništu izveli su zaposleni u JP „Čistoća“, uz stručnu pomoć na postavljanju krovnih oluka od strane jedne privatne firme.

Samo prilagođavanje objekta i opremanje istog , u skladu sa uslovima koje je izdao sekretarijat za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Opštine Herceg Novi , završen je do kraja jula 2009.g. Početak rada skloništa vezuje se za 15.septembar 2009.g. kada je započeta organizovano prikupljanje pasa sa javnih površina u Igalu.

Do definisanja potpune organizaciono strukture i sistematizacije radnih mjesta u skloništu je zaposleno 3 radnika JP „Čistoća“ koja su prošla veterinarsku obuku od strane veterinarske ambulante Herceg Novi kao i praktičnu obuku sa radnicima azila za pse u Valjevu.

U koncipiranju elemenata skloništa i organizacije rada preuzeta su djelimično iskustva , ovakvih ili sličnih skloništa u Novom Sadu, Sarajevu i Valjevu.Veliku pomoć u realizaciji organizacije rada u skloništu dobili smo od JKP Vidrak Valjevo .

Program rada skloništa definisan je za period do kraja 2009.godine kroz prilagođavanje ukupne organizacije i rada skloništa svim zahtjevima nadležnih institucija posebno u segmentu veterinarskog zbrinjavanja prikupljenih pasa, a za 2010 godinu program rada biće predmet rasprave Skupštine Opštine Herceg Novi kao sastavni dio programa rada JP „Čistoća“ Herceg Novi .

Precice

Usvajanje Usvajanje:

Usvajanje Donacije

Usvajanje Volonterizam

  vrh stranice↑
Developed by InfotecH.Novi Copyright © JP Čistoća Herceg Novi